Để tưởng nhớ đến công hạnh của Bồ-tát Quán Thế Âm, sáng ngày 21-3 (19-2-Nhâm Dần), tại chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức) chư Tăng cùng Phật tử đã tổ chức khóa lễ tụng kinh Phổ Môn và lạy Ngũ bách danh.

Danh hiệu của Bồ-tát Quán Thế Âm mang ý nghĩa đặc biệt về tinh thần tu học, cũng như hạnh nguyện cứu khổ, độ sinh của Ngài đối với tất cả mọi người trên thế gian này. Công đức lễ lạy 500 danh hiệu của Bồ-tát Quan Thế Âm là nguồn năng lượng tươi mới giúp mỗi hành giả chuyển hoá gột rửa thân tâm và hướng đến đời sống bình an, hỷ lạc.

Quang cảnh buổi lễ tụng kinh Phổ Môn và lạy Ngũ bách danh

Tại khóa lễ, đại chúng đã nhất tâm quán tưởng, đảnh lễ danh hiệu Bồ-tát cùng hướng nguyện công đức lành cho Phật pháp mãi trường tồn ở thế gian, thế giới được hòa bình, chúng sinh an lạc, dịch bệnh nhanh chóng qua đi, nhà nhà được ấm no, hạnh phúc.

LỄ QUY Y TAM BẢO

Chiều cùng ngày, chùa trọng thể tổ chức lễ phát nguyện Quy y Tam bảo, thọ trì năm giới dành cho những người con yêu mến đạo Phật.

Hoà thượng Thích Hoằng Thông, Giới sư truyền Tam quy Ngũ giới cho quý thiện nam tín nữ đăng ký quy y

Quy y Tam bảo là một nhơn duyên lành để tiếp cận Phật pháp, hồi đầu quy hướng nương về Tam bảo tu học giác ngộ, từ đây bắt đầu làm mới lại con người của mình trong việc tu học và hoàn thiện nhân cách đạo đức. Đây là cơ duyên để mỗi người nhìn lại những vướng mắc trong quá khứ và hướng đến những hạnh lành tốt đẹp cho đời sống thiện lành trong tương lai.

Hiểu được ý nghĩa này cũng như hội đủ duyên lành, nhiều quý thiện tín đã phát nguyện quy y Tam bảo.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Khoá lễ được diễn ra tại Chánh điện chùa Vạn Đức
Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức chủ sám buổi lễ

Thượng toạ Thích Hoằng Tất, trụ trì chùa Hộ Quốc (Pháp) tham dự khoá lễ
Chư Tăng nhất tâm tụng kinh, cầu nguyện

Quý Phật tử thành tâm phúng tụng, kinh chú, xưng niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm
Nghi thức lạy Ngũ bách danh được chia làm 3 thời vào tối ngày 18, rạng sáng ngày 19 và sáng ngày 19.
Quyển kinh A Mi Đà khổ lớn, chữ dát vàng, cho chính tay Phật tử Hoằng Chính, Thanh Miều dâng lên cúng dường nhân ngày Đại lễ. Trước đó, nhị vị Phật tử đã dâng lên cúng dường 2 quyển kinh Phổ Môn và kinh Phổ Hiền.

LỄ QUY Y TAM BẢO

Hòa thượng Trụ trì chùa Vạn Đức hướng dẫn nghi thức truyền Tam quy Ngũ giới
Chư vị thiện nam tín nữ thành tâm dâng lời phát nguyện trọn đời nương tựa Tam bảo, hướng đến đời sống thiện lành cao thượng
Hòa thượng Thích Hoằng Thông truyền pháp Tam quy Ngũ giới đến quý giới tử

Tin: Đồng Văn

Ảnh: Nguyện Tâm, Trọng Hiếu