Vạn Đức

Slider

Ngày tháng qua mau, các huynh đệ lấy việc ăn chay làm nền tảng, luôn lấy việc niệm Phật tụng kinh làm công đức xuất thế. Từ những điểm này gắng sức giữ gìn, rồi tu thêm các việc lành khác. Mong các huynh đệ ai nấy đều nhất tâm tinh tấn, vững bền trong giáo pháp của Phật. Phải khắc ghi hai chữ “Vững bền” này.

Lời khai thị của Hòa thượng Thích Trí Tịnh.