Sáng 28-3-2022 (26-2-Nhâm Dần), chư Tăng và Phật tử chùa Vạn Linh (Núi Cấm, An Giang) đã trang nghiêm phúng tụng phẩm kinh Phổ Hiền nhân tưởng niệm húy kỵ của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (1917-2014).

Chư Tăng, Ni hướng dẫn đạo tràng tại tháp vọng
Đông đảo quý Phật tử trang nghiêm phúng tụng kinh Phổ Hiền

Được biết, chư Tăng, Ni và Phật tử dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Hoằng Xưng, tri sự chùa Vạn Linh đã vân tập tại tháp vọng trong khuôn viên chùa phúng tụng kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện (trích kinh Hoa Nghiêm) dâng lên cúng dường Đại lão Hòa thượng Tôn sư. Đây là phẩm kinh khi còn hiện tiền được cố ĐLHT.Thích Trí Tịnh phiên dịch và rất tâm đắc. Cũng là một trong năm loại kinh mà Ngài đã hành trì mỗi ngày khi còn sinh tiền.

Tin: Thanh Chi

Ảnh: Chùa Vạn Linh