Sáng nay, ngày 6/8 AL (nhằm ngày 15/9/2018), nhằm ngày vía của Tổ sư Huệ Viễn và đây là là dịp Khóa tu Phật thất lần thứ 30 tại chùa Vạn Đức, đủ duyên lành, Đại Đức Thích Pháp Đăng đã quang lâm đạo tràng, truyền trao cho cho quý Phật tử bài thuyết với tựa đề “Phương thuốc nhiệm mầu”. Những lời dạy quý báu của Thầy đã giúp mọi người hiểu hơn về Tổ Huệ Viễn và những bài học từ Ngài.

Đạo tràng trang nghiêm lắng nghe những lời dạy quý báu của Đại đức Thích Pháp Đăng.

Ngài Huệ Viễn được tôn xưng là vị tổ sư Tịnh Độ tông, người có công khởi xướng và áp dụng pháp môn niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ.

Tịnh độ là con đường duy nhất giúp cho chúng sanh trong thời Mạt pháp tìm đường thoát khỏi khổ đau sinh tử luân hồi. Trong kinh Vô Lượng thọ Đức Phật đã huyền ký: “Đời tương lai kinh đạo diệt hết, ta dùng lòng từ bi thương xót, riêng lưu trụ kinh này trong khoảng một trăm năm. Nếu chúng sanh nào gặp kinh này, tuỳ ý sở nguyện, đều được đắc độ”.

Phật dạy: Có một pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhứt hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-Bàn. Một pháp ấy là gì? Chính là Niệm Phật. Chính một pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhứt hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.

Ngài Ấn Quang đại sư, một bậc cao Tăng cận đại ở Trung Hoa, cũng đã bảo: “Thời Mạt phápchúng sanh nghiệp nặng tâm tạp. Nếu ngoài môn Niệm Phật mà tu các pháp môn khác, nơi phần gieo phước báo căn lành thời có, nơi phần liễu thoát luân hồi thời không. Tuy có một vài vị cao đức hiện kỳ tích phi thường, song đó đều là những bậc Bồ tátnương theo bản nguyện mà làm mô phạm dẫn dắt chúng sanh đời Mạt pháp”.

Chính vì những lợi ích lớn lao của pháp niệm Phật đối với sự tu tập, cho nên về sau quan niệm Tịnh Độ chủ trương niệm Phật tiêu trừ tội chướng, niệm Phật để vãng sanh, niệm Phật để chứng đạt tâm chánh định, niệm Phật để được chứng ngộ giải thoát sanh tử luân hồi.

Dưới đây là 1 số hình ảnh được ghi lại trong buổi thuyết pháp sáng nay.