Sáng ngày 27/12/2020 (nhằm 14/11 ÂL), đáp lại tâm cầu pháp của toàn thể đạo tràng chùa Vạn Đức, Đại đức Thích Trí Minh đã quang lâm và chia sẻ Phật pháp với chủ đề: “Tìm hiểu đức Phật A Mi Đà”.

Hình ảnh có thể có: 1 người, ảnh cận cảnh

Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Tại đây, Đại đức Giảng sư đã chia sẻ hành giả về lịch sử nguồn gốc của đức Phật A Mi Đà. Thầy đã chỉ rõ nhân duyên hạnh nguyện đức Phật A Mi Đà, đồng thời khai thị về pháp môn Tịnh độ. Qua đó, kết nối tinh hoa giáo lý Tịnh độ, tăng trưởng lòng tin của hành giả đang hành trì pháp môn niệm Phật.

Cuối bài pháp thoại, Thầy đã chỉ rõ tông chỉ pháp hành của pháp tu để đạt được sự rốt ráo thành tựu viên mãn, trong đó cốt lõi nhất đó là lòng tin vững chắc, với nguyện lực tha thiết, không mong cầu, không lung lay, chân thật nhất hướng chuyên niệm hồng danh đức Từ phụ A Mi Đà.

Đó cũng là lời sách tấn của Thầy trao cho hàng Phật tử nói chung và các hành giả trong khóa tu Phật thất lần thứ 39 tại chùa Vạn Đức nói riêng.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Đặng Thành Long và Kiều Quốc Chiến, mọi người đang đứng, điện thoại và ngoài trời

Hình ảnh có thể có: 2 người, ngoài trời

Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Hình ảnh có thể có: 23 người

Tin, ảnh: Ban Văn hóa – Thông tin chùa Vạn Đức