Tối ngày 16 -3 (25-2-Quý Mão), tiếp nhận sự chỉ dạy của HT.Thích Hoằng Tri, Tông trưởng Tông phong Vạn Đức, Trụ trì Tổ đình Vạn Đức;  ĐĐ.Thích Pháp Đăng đã có buổi thuyết giảng tại Tổ đình Vạn Đức nhân khoá tu niệm Phật 7 ngày tưởng niệm Đại lão HT.Thích Trí Tịnh, bậc Thạch trụ Tòng lâm có công đức lớn đối với Đạo pháp và Dân tộc, một đời hành trì pháp môn niệm Phật và hoằng dương pháp môn niệm Phật.
Đại đức Thích Pháp Đăng thuyết giảng tại Tổ đình Vạn Đức.
Với chủ đề “Sức mạnh của niệm Phật”, Thầy đã giúp hàng hậu học hiểu rõ hơn về bài pháp môn niệm Phật. Đây cũng chính là những lời sách tấn khai thị pháp môn niệm Phật đến toàn thể đạo tràng, củng cố niềm tin và tăng trưởng hạnh nguyện, giúp hành giả Tịnh độ tinh tấn trì danh niệm Phật, thành tựu lòng tin tu học.
Sau đó, Thầy đã hướng dẫn Phật tử chùa Huệ Viễn dâng tịnh tài cúng dường ngày lễ báo ân trọng đại này.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ