Ngài về Cực Lạc an nhiên rồi

Lòng con thương nhớ mãi không nguôi

Vạn Đức âm vang tiếng niệm Phật

Hương đức Tôn sư ngát đất trời

Pháp thân huệ mạng Ngài cho con

Suốt đời truyền dạy đạo viên tròn

Từ ái khoan dung tâm tĩnh lặng

Chiếu sáng nhân gian vượt núi non

Nhất niệm Mi Đà báo hiếu ân

Xóa tan u tối cõi hồng trần

Hoa nở Tây phương An Lạc quốc

Ngài đến nhẹ đi niệm mãi ngân

Từ Phụ từ bi đáo Ta Bà

Chiều nay hoa vũ mây giăng hoa

Muôn đời con nguyện được gần Phật

Ân Sư hóa hiện niệm Mi Đà.

 

Niệm Phật Đường Hương Quang – Melbourne Úc Châu

Nhân ngày Tiểu tường tưởng nhớ Ân Sư

Thích Nữ Thanh Quang