Thiện tâm đan kết Đạo tràng

Quang bồ-đề tỏa Niết-bàn vô dư

Cầm trang Kinh cổ văn tư

Trăng từ mầu nhiệm thi thư trải đời

Sáng trong tiếng hạc lưng trời

Vạn đường thiên lý vạn lời kính tên

Linh Sơn hải hội trùng tuyên

Trí nhân bảy núi phước điền năm non

Tịnh hương Vạn Đức ngàn thông

Chiếu sương tĩnh tọa cỏ hồng An Giang

Hoa lau mây trắng địa đàng

Nghiêm thân xưng tán bồ đoàn thiền môn

Vạn Linh xưa Đạt-ma trồng

Đức Sư Tổ hiển vạn bồn trăng thơ

Thủ Lăng Nghiêm diệu pháp mơ

Đức tăng tri kiến Phật chờ liên hoa

Hòa dòng kinh điển xưa xa

Thượng nhân Trí Tịnh hằng sa Đạo từ…

Phật Tử – Nghiêm Cao