Núi Cấm đây rồi: Ngọn chon von

Có chùa Phật lớn, dấu xưa còn

Sẽ quên vất vả đường lên núi

Suối Thủy Liêm kìa: nước rất trong!

Cây lẫn vào mây, sương ỏng ẻo

Một con đường dốc, mấy chân đèo

Gậy tre làm bạn cùng ta bước

Lòng yêu cửa Phật, vượt cheo veo

Giữa bụi đường xa, quán nhỏ chờ

Nước xanh ngọt mát tựa cam lồ

Chùa cao mệt nhọc tan đi mất

Hương sầu riêng thoảng cõi hư vô!

Mùa hạ tháng Tư nắng trổ hoa

Lên non trẻ cũng gậy…thành già

Gặp nhau vội vã! Nam-mô Phật!

“Vạn Linh, Phật lớn chẳng còn xa”

Giữa trời ta đến cùng mấy trắng

Hoa phượng tham thiền, gió tụng kinh

Vào chùa lễ Phật tâm sâu lắng

Sát na ngộ đạo chợt lung linh!

Thiên Cẩm Sơn, Hạ 1991

Pháp Danh Thanh Quí