Ý nghĩa của buổi công phu khuya là ôn lại cái chí nguyện của người xuất gia, và trì chú để mong tránh những chướng ngại trong ngày khi thi hành chí nguyện ấy.

Vào buổi sáng sớm, khi muôn vạn cảnh vật chưa khởi động, là lúc tâm chúng ta vẫn còn yên tĩnh. Thời khóa tụng kinh buổi sớm mai (công phu khuya) trong thiền môn được thực hiện khi tâm ý của hành giả trong lặng, các căn chưa phan duyên theo trần cảnh. Trì tụng thần chú Lăng-nghiêm, Đại bi và Thập chú để chế phục dục tình. Thần chú là mật ngữ mầu nhiệm lưu xuất từ tâm thanh tịnh của Như Lai nên có năng lực chuyển hóa thân tâm và hoàn cảnh. Khi hành giả ở trong trạng thái thân tâm vắng lặng, chính là lúc tâm ta và tâm Phật tương ưng mà nhiếp tâm trì tụng chú này sẽ phát sanh vô tác diệu lực, tạo thành sức gia trì, diệt trừ ma chướng, tịnh hóa thân tâm, đem lại lợi ích cho hành giả một cách như ý.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:
Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ