Sáng nay, 14-10-2020 (28-8-Canh Tý), đồng loạt các điểm truyền giới trang nghiêm tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni theo biệt truyền hệ phái.


Cung tuyên bảng Thập sư đàn Tỳ-kheo tại Tổ đường Việt Nam Quốc Tự

Tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10), Ban Tổ chức đã trang nghiêm cung thỉnh Hội đồng Giới sư quang lâm giới trường để tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo.

Hội đồng Thập sư đàn Tỳ-kheo cung thỉnh Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng đương vi Hòa thượng Đường đầu, HT.Thích Minh Thông làm Yết-ma, HT.Thích Như Niệm làm Giáo-thọ; 7 vị Tôn chứng: HT.Thích Minh Chơn, HT.Thích Chơn Phát, HT.Thích Nhật Lang, HT.Thích Minh Hiền, HT.Thích Thanh Tùng, HT.Thích Hoằng Tri, HT.Thích Lệ Trang. TT.Thích Quảng Chơn, cùng chư tôn đức Ban Nghi lễ làm dẫn thỉnh.

Sau lời tác bạch cung thỉnh của Thượng tọa dẫn thỉnh, đảnh lễ Tổ sư các thời đại ở Tổ đường, chư tôn đức giới sư quang lâm giới trường. Giới tử chí thành đảnh lễ nghinh đón. Sau khi đảnh lễ Tam bảo, chư giới sư được cung thỉnh an tọa theo ngôi vị như luật định.

TT.Thích Quảng Chơn hướng dẫn Giới tử thỉnh Hòa thượng Đường đầu cùng Yết ma và Giáo thọ A-xà-lê. Sau đó, Hòa thượng Giáo thọ hướng dẫn giới tử thỉnh tôn chứng Tăng-già.


Hội đồng Thập sư tại giới trường – chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Tác lễ thỉnh sư xong, giới tử lui ra khỏi giới trường. Hòa thượng Yết-ma tác pháp vấn hòa và sau đó Hòa thượng Giáo thọ đã ra trước Đại Tăng để tác pháp xin cho các giới tử được thọ giới. Đại Tăng hứa khả, Hòa thượng Yết-ma để cho giáo thọ hỏi các già nạn của giới tử và tiến hành theo luật, Hòa thượng Giáo thọ ra trước Tăng bạch để đem các giới tử được đến thọ giới.

Đàn giới Tỳ-kheo tấn đàn mỗi lần 3 vị, chia làm 37 đàn. Trong buổi sáng hôm nay có 111 Sa-di được đăng đàn thọ giới Tỳ-kheo tại giới trường Việt Nam Quốc Tự.

Từng 3 vị được Hòa thượng Yết-ma sau khi bạch tứ Yết-ma, đã hướng dẫn các giới tử xả mạn y và trao truyền tam y, bình bát, tọa cụ và đãy lọc nước. Đây là những vật dụng thường ngày của một Tỳ-kheo.

Hòa thượng Đường đầu đã truyền các giới trọng căn bản trong 250 giới Tỳ-kheo và truyền “tứ y” – những quy định về nếp sống của một Tỳ-kheo phải ý thức và nguyện sống đến trọn đời.

Sau khi lãnh thọ giới pháp đầy đủ, các tân Tỳ-kheo đã lắng nghe lời sách tấn từ Hòa thượng Đường đầu, xác nhận chính thức được dự Tăng và khuyến tấn dũng mãnh giữ gìn tịnh giới, tinh tấn trên con đường giải thoát và giác ngộ.

Tại chùa Bửu Quang (Q.Thủ Đức), HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phát biểu – nói về công hạnh và đạo nghiệp của Trưởng lão HT.Thích Huệ Hưng cùng tính chất biệt truyền của Hệ phái.

“Trong cái riêng có cái chung, và tất cả đều sống chung hòa hợp trong lòng Giáo hội, vì lợi ích cho tự thân, lợi ích cho số đông”, Hòa thượng nói.


Đàn Tỳ-kheo do HT.Thích Thiện Tâm đương vi Hòa thượng Đường đầu, HT.Thích Hộ Chánh làm Yết-ma A-xà-lê, HT.Thích Thiện Nhân làm Giáo thọ A-xà-lê cùng bảy vị Tôn chứng: HT.Thích Viên Minh, HT.Thích Minh Giác, HT.Thích Tăng Định, TT.Thích Pháp Chất, TT.Thích Thiện Hạnh, TT.Thích Thiện Đạt và ĐĐ.Thích Thiện Mẫn.

Đàn Sa-di, Tu-nữ do HT.Thích Viên Minh làm Hòa thượng Đường đầu, TT.Thích Thiện Hạnh làm Yết-ma A-xà-lê, TT.Thích Thiện Đạt làm Giáo thọ A-xà-lê cùng chư vị Tôn chứng.

HT.Thích Viên Minh ban đạo từ chứng minh, hoan hỷ khi có nhiều vị tham dự giới đàn Huệ Hưng PL.2564 và gửi lời chúc các giới tử an lạc trên con đường tu.


Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo theo truyền thống Phật giáo Nam tông Kinh

Tại chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn), từ 5 giờ sáng, chư Ni Ban Tổ chức, Ban Điều hành, Ban Quản giới tử đã cung thỉnh Hội đồng Thập sư đàn Tỳ-kheo tấn đàn truyền giới.

Tại giới trường ở chánh điện chùa Thanh Tâm, chư giới sư Ni đã thành kính niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo.

Hội đồng Thập sư đàn Tỳ-kheo-ni cung thỉnh NT.Thích nữ Tịnh Nguyện đương vi Hòa thượng Đường đầu, NT.Thích nữ Tịnh Giới, Yết-ma A-xà-lê; NT.Thích nữ Hải Thành, Giáo thọ A-xà-lê; cùng bảy vị tôn tôn chứng: NT.Thích nữ Như Thanh, NT.Thích nữ Giác Thành, NT.Thích nữ Lưu Phong, NT.Thích nữ Chơn Hiền, NT.Thích nữ Như Chơn, NT.Thích nữ Từ Nhẫn, NT.Thích nữ Hạnh Ngọc; Điển lễ – Dẫn thỉnh đàn Tỳ-kheo-ni: NT.Thích nữ Tắc Sen đã thực hiện các nghi thức truyền thống theo luật.

Giới tử được chư giới sư vấn già nạn, tác pháp yết-ma, lần lượt 3 người tấn đàn truyền trao giới pháp đến 173 giới tử.

Chư giới tử sau khi thọ giới pháp, thọ nhận y bát, đãy lọc nước, vâng lời chư giới sư gìn gìn giới pháp trọn đời, nhằm tu bồi đạo hạnh để tăng trưởng nội lực tu tập trên bước đường tìm cầu giải thoát.

Theo chương trình, chiều nay, chư vị giới sư Ni sẽ hướng dẫn giới tử Tỳ-kheo-ni đến thỉnh cầu Chánh pháp yết-ma trước Đại Tăng tại Việt Nam Quốc Tự.

Tối qua, 13-10, tại tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh), chư tôn đức giới sư cũng đăng đàn truyền giới Tỳ-kheo cho 13 giới tử.

Ban Tổ chức đàn giới biệt truyền Hệ phái Khất sĩ cung an chức sự, cung thỉnh HT.Thích Giác Nhường đương vi Hòa thượng Đường đầu, HT.Thích Giác Tường làm Yết-ma A-xà-lê và HT.Thích Giác Giới làm Giáo thọ A-xà-lê cùng chư vị Tôn chứng.

Tại đây, chư tôn đức giới sư đảnh lễ Tam bảo và trao truyền giới pháp như luật đến các giới tử.Hội đồng Thập sư đàn Tỳ-kheo-ni tại điểm truyền giới tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp) sáng nay do NT.Tân Liên đương vi Hòa thượng Đường đầu; NT.Tố Liên làm Yết-ma A-xà-lê; Giáo thọ A-xà-lê do NT.Thẩm Liên; cùng chư Tôn chứng.

Sau khi truyền trao giới pháp cho 29 giới tử thọ giới Tỳ-kheo-ni, chư tôn đức giới sư tác thành giới thể, giới tử thọ nhận y, bát.

Hội đồng Thập sư đàn Tỳ-kheo-ni tại điểm truyền giới tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp) sáng nay do NT.Tân Liên đương vi Hòa thượng Đường đầu; NT.Tố Liên làm Yết-ma A-xà-lê; Giáo thọ A-xà-lê do NT.Thẩm Liên; cùng chư Tôn chứng.

Sau khi truyền trao giới pháp cho 29 giới tử thọ giới Tỳ-kheo-ni, chư tôn đức giới sư tác thành giới thể, giới tử thọ nhận y, bát.Cre: giacngo.vn