Sáng ngày 15-6-2022 (nhằm ngày 17-5-Nhâm Dần), chùa Vạn Đức đã tổ chức pháp hội phóng sanh định kỳ hàng tháng dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Hoằng Tri – Trụ trì chùa Vạn Đức tại bến đò Bình Quới cùng sự tham gia đông đảo của quý thiện nam tín nữ.

Kinh Phạm Võng Bồ-tát Giới nói:

“Nếu Phật tử đem tâm từ bi làm việc phóng sanh, nên nghĩ như thế này: Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Mỗi đời ta đều sanh ra từ chúng sanh nam nữ. Cho nên, chúng sanh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta. Nếu giết mà ăn tức là giết cha mẹ, cũng là giết thân cũ của ta (…). Cho nên thường làm việc phóng sanh, đời đời thọ sanh. Nếu thấy người đời giết hại súc sanh, nên tìm phương tiện cứu hộ, giúp giải thoát khổ nạn cho chúng.”

Hiểu được ý nghĩa to lớn đó, chùa Vạn Đức đã tổ chức lễ phóng sanh định kỳ hằng tháng 2 lần, nhằm cho Phật tử thực tập, nuôi lớn lòng từ bi. Vì Khi chúng ta trưởng dưỡng lòng từ bi thì tâm ta với tâm Phật hợp nhau, chư Phật hoan hỷ thì tự nhiên dễ có sự cảm ứng đạo giao, việc học Phật tự nhiên dễ dàng thành tựu.

Tin: Thanh Chi

Ảnh: Nguyện Tâm