Hơn 500 Phật Tử phát tâm quy và 6 vị tịnh nhơn trẻ hội đủ duyên lành, được sự cho phép của Hòa Thượng trụ trì cùng chư Tăng trú xứ dũng mãnh lìa bỏ cuộc sống phàm tục để quay về nương tựa nếp sống thiền môn và tiếp nối mạng mạch Phật pháp.

Nhân dịp ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm, hôm nay ngày 19/09 Mậu Tuất(nhằm ngày 27/10/2018), chùa Vạn Đức trọng thể tổ chức lễ quy y dành cho những Phật tử tại gia và lễ xuất gia cho những Phật tử phát tâm Bồ đề, xuất trần thượng sĩ.

Đức Phật dạy: “Thân người khó được, Phật pháp khó nghe“. Vì thế được quy y Tam Bảo làmột nhơn duyên lành để tiếp cận Phật pháp, hồi đầu quy hướng nương về Tam Bảo tu học giác ngộ, từ đây bắt đầu làm mới lại con người của mình trong việc tu học và hoàn thiện nhân cách đạo đức. Đây là điều kiện tốt để chúng ta bước ra khỏi những sai lầm, những ràng buộc do vô minh, tập quán thói quen của cuộc đời trước đó đã đẩy ta vào vòng lẩn quẩn của khổ đau.

Hòa Thượng truyền giới.

Hiểu được ý nghĩa sâu sắc này và hội đủ duyên lành, hơn 600 Phật tử đã phát nguyện quy y Tam Bảo. Sau khi được Hòa Thượng Giới sư Thích Hoằng Thông truyền trao tam quy, ngũ giới, quý thiện nam, tín nữ có mặt trong ngày hôm nay đã chính thức trở thành người Phật tử chân chính của đức Phật.

Hơn 500 Phật tử có mặt trong buổi lễ quy y.

Buổi lễ truyền trao quy giới đã diễn ra trong niềm hoan hỷ của tất cả mọi người. Sau lễ quy y là lễ thế phát xuất gia của 6 vị tịnh nhơn trẻ.

6 vị Phật tử phát tâm dũng mãnh xuất gia.

Trải qua những tháng tập sự tại chùa Vạn Đức, duyên lành hội đủ, được sự cho phép của Hòa Thượng trụ trì cùng chư Tăng trú xứ, 6 nam Phật tử đã phát tâm dũng mãnh lìa bỏ cuộc sống phàm tục để quay về nương tựa nếp sống Thiền môn và tiếp nối mạng mạch Phật pháp.

 

Buổi lễ đã hoàn thành viên mãn trong sự hoan hỷ của mọi người.

Một số hình ảnh được ghi lại trong buổi lễ: Hình lễ Quy y và xuất gia 19/9 Mậu Tuất.