TÔNG CHỈ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT.

Huynh đệ tu pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh nơi ao sen, thất bảo ở Cực Lạc Thế-giới nên nhớ.

  1. Tin sâu, nguyện thiết, chuyên niệm câu Nam-mô A-mi-đà Phật để cầu thoát ly sanh tử, vãng sanh cực lạc thế giới.
  2. Lấy giới luật làm căn bản, lấy tứ hoằng thệ nguyện làm bổn phận (chúng xuất gia thời trì giới xuất gia, chúng tại gia ít nhất phải đủ ngũ giới).
  3. Trong một ngày đêm phải thành thật tự nhận rằng mình đã chánh niệm chắc chắn ít nhất là một ngàn câu Nam-mô A-mi-đà Phật.
  4. Những huynh đệ ở gần nhau nên để ý khuyên răn nhau về những việc đến, đi, xem coi, nói năng và sách tấn nhau đồng tinh tấn tu niệm.
  5. Hằng ngày phải kiểm soát lấy tư tưởng, hành vi của mình một cách ngay thẳng.
  6. Tự lập nguyện để sách tấn tùy theo tâm bệnh và những khuyết điểm cá nhơn (như người quen nói chuyện tạp nhiều thì phải tịnh khẩu v.v…)
  7. Phải thường xem kinh sách và tìm học về pháp môn Tịnh độ cho được có một trình độ hiểu biết phổ thông và có thể chỉ dẫn người khác cùng hiểu cùng thật hành.
  8. Phải gắng khuyên dạy, sách tấn những người gần và có duyên với mình đồng niệm Phật hoặc soạn những tài liệu về giáo lý Tịnh độ hay tùy sức gắng lo cho Kinh sách ấy được truyền bá lưu thông.
  9. Những huynh đệ ở gần phải giúp đỡ và hộ niệm lẫn nhau khi vị nào có bịnh hoạn hoặc bị tai nạn.
  10. Khi hay tin một huynh đệ nào quá cố, mỗi Liên-hữu phải có bổn phận hằng ngày hồi hướng, cầu nguyện cho Giác-linh suốt trong bảy tuần thất.

Đạo tràng VẠN ĐỨC

Ngày vía Phật Thích Ca xuất gia năm Bính Thân

HÂN TỊNH TỲ KHEO.