Sáng ngày 08-01-2021 (nhằm 26-11-Tân Sửu), tại chùa Vạn Linh (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) môn hạ chùa Vạn Đức (TP. Hồ Chí Minh) và Vạn Linh (tỉnh An Giang) đã trang nghiêm tổ chức Lễ Húy kỵ lần thứ 67 của đức cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Quang “húy Hồng Xứng”, thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 40, là vị Hòa thượng Khai sơn chùa Vạn Linh.

Lễ húy kỵ Tổ khai sơn tổ đình Vạn Linh diễn ra theo nghi lễ truyền thống của Tông phong. Tại đây, đại chúng đã cung kính trang nghiêm Lễ Tảo tháp và phúng tụng kinh chú nhất tâm tưởng niệm ân đức của Tổ sư.

Lễ Tảo tháp.

Trong buổi Lễ Tưởng niệm, đại lao chư tôn đức tông phong, Thượng toạ Thích Hoằng Xưng, Tri sự chùa Vạn Linh đã thành kính cung tuyên tiểu sử.

Lễ tụng Kinh.

Hòa thượng Thích Thiện Quang (1895-1953) thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 40, đệ tử của Tổ sư Phi Lai. Pháp danh Thích Thiện Quang, húy Hồng Xứng.

Hòa thượng một đời chuyên tu và xiển dương Tịnh độ. Khi còn sanh tiền Ngài chuyên trì Chú Đại Bi và niệm danh hiệu đức Quán Âm, thuần thục đến độ khi ngủ vẫn niệm. Trong chùa, những việc lớn nhỏ Ngài thường cho biết trước hoặc huyền ký về cuộc đời Hòa thượng Thích Trí Tịnh mà sau này nghiệm lại rất đúng. Ngài lại có tài trị bệnh, nhất là bệnh tà. Cuộc đời của Ngài là bài pháp sống động về hành trì pháp môn Tịnh độ. Công hạnh của Tổ là một tấm gương sáng và bài học ý nghĩa cho tứ chúng noi theo.

Lễ thọ trai.

Khóa lễ cúng thí thực.

 Ban Văn hoá – Thông tin chùa Vạn Đức