Hỏi: Tôi thường nghe nói hồi hướng phước đức cho người đã khuất để được tăng phước mà sinh về cõi lành. Vậy có thể hồi hướng phước đức cho một người còn sống được bình an, khỏe mạnh không? Theo quan điểm của đạo Phật, người được hồi hướng phước đức nhận phước như thế nào?

Trả lời: Theo quan điểm đạo Phật, việc hồi hướng hay chia phước đến với tất cả chúng sinh, cả người chết lẫn người sống đều có thể nhận được phước đức. Vì thế, khi làm được chút phước phần nào, người Phật tử ngoài việc chia phước đến những đối tượng đã định trước còn hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sinh, nguyện cầu âm siêu dương thái.

Vấn đề, người được hồi hướng nhận phước như thế nào? Khi làm phước đúng như pháp với tâm nguyện thiện lành, phước đức được tạo ra dưới dạng “năng lượng” tốt, tích cực. Chúng ta không thấy, nghe, nắm giữ, đụng chạm được phước đức ấy nhưng trong tâm vẫn cơ cảm được khá rõ ràng. Dùng tâm thức gởi năng lượng thiện lành ấy, hướng tâm đến các đối tượng được hồi hướng, mong cho họ được đầy đủ và an lành thì dù họ ở bất cứ đâu cũng đều nhận được.

Việc hồi hướng phước chỉ có tác dụng gia thêm phước phần cho người nhận, được chừng nào hay chừng nấy. Mặt khác, vì phần phước mà người được hồi hướng nhận được luôn ít hơn phần phước của người tạo phước. Cho nên nói tạo phước để hồi hướng cho người mà thực chất cũng là tạo phước cho chính mình.

Nguồn: giacngo.vn