Vào ngày 14/4/2019 (nhằm ngày 10/3 Kỷ Hợi), tại chánh điện chùa Vạn Đức đã diễn ra khóa tu một ngày tụng kinh Pháp Hoa do Hòa thượng Thích Hoằng Tri(Trụ trì chùa Vạn Đức, quận Thủ Đức, Tp. HCM) làm chủ lễ.

Kinh Pháp Hoa là một bộ kinh lớn mà từ xưa đến nay, sau khi đức Phật diệt độ, được lưu thông nhứt và được nhiều người tụng trì nhứt trong các bộ kinh lớn. Cổ Ðức đua nhau giải thích kinh này rất nhiều, nào Huyền Nghĩa, Văn Cú, nào Thông Nghĩa, Cú Giải v.v… Bộ thời hiển lý bộ thời giải văn, làm cho kinh Pháp Hoa đã chói sáng càng thêm chói sáng, làm cho tiếng Pháp Hoa đã vang dội càng thêm vang dội. Người tụng được lợi, người trì được nghiệm, hoặc hiện tiền thâm nhập tam muội, hay lai thế siêu thăng thánh địa, hoặc tiêu tai, hoặc giải nạn v.v… đó là diệu lực bất tư nghì của kinh, mà cũng là công cổ võ của Cổ Ðức.

Trích dẫn một truyện trong Pháp Hoa Trì Nghiệm:

“Nhà Ðường, niên hiệu Trinh Quán có ông thầy ở chùa Ngộ Chơn trên núi Vương Thuận. Ban đêm đi qua đất Lam Khê, bỗng nghe tiếng người tụng kinh Pháp Hoa văng vẳng ở đàng xa. Lúc ấy trăng sao tỏ rạng, thầy mới ngó trông ra bốn phía xa xa dài mươi dậm, vẫn im lìm vắng vẻ, không thấy ai cả. Trong tâm thầy bắt nao nao rùng sợ.

Về đến chùa rồi, thầy tường thuật lại với chúng tăng. Qua đêm sau, chúng tăng đồng đến Lam Khê để nghe. Bèn nghe tiếng tụng kinh từ dưới đất phát lên, mới lấy cây cắm nêu làm dấu chỗ ấy.

Rạng ngày, qua đào chỗ ấy gặp đặng một bộ xương sọ (đầu lâu) trong gò đất. Xương ấy đã khô, duy còn cái môi trên môi dưới và cuống lưỡi hồng đỏ tươi thắm, bèn đem về chùa dựng trong hộp đá để dưới hiên phía tây điện Thiên Phật.

Từ đó về sau mỗi đêm thường có tiếng tụng kinh Pháp Hoa ở trong hộp đá. Kẻ nam nữ ở Trường An đến xem rất đông có đến số nghìn.

Sau có ông thầy ở nước Tân La đến ngụ trong chùa vừa hơn một năm. Ngày kia, chúng tăng trong chùa có việc xuống núi hết, chỉ còn ông thầy nước Tân La ở lại, ông bèn trộm lấy hộp đá mà đi. Chúng tăng theo tìm thời đã đem về miền Hải Ðông rồi.”

Suốt ngày tu được chia làm ba thời, Hòa thượng Thích Hoằng Tri đã hướng dẫn đại chúng tụng Kinh xuyên suốt viên mãn trọn bộ quyển Kinh Pháp Hoa.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: Nguyện Phú