Như thường lệ, hôm nay, ngày 29/9 AL (nhằm ngày 6/11/2018), đông đảo Phật tử đã vân tập về chùa Vạn Đức để tham dự Khóa tu bát quan trai định kỳ.

Đặc biệt, theo thông lệ ngày 30-9 AL là ngày vía đức Phật Dược Sư nhưng năm nay không có ngày 30.9 AL nên ngày vía là ngày 29-9 AL. Bởi vậy, số lượng thiện nam tín nữ về chùa trong ngày hôm nay đông hơn hẳn so với những lần trước.

Đông đảo Phật tử đã vân tập về chùa thọ bát quan trai.

Mười hai đại nguyện của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai khiến cho tất cả các loại hữu tình cầu gì cũng được. Bởi vì, 12 thệ nguyện là biểu thị cho công năng thực hành hạnh cứu khổ, hàm nhiếp cả Tứ vô lượng tâm (Từ, Bi, Hỷ, Xả) của chư Phật và Bồ Tát. Có người khi gặp tai nạn hay bệnh chứng khó qua khỏi cơn nguy biến liền niệm danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai hay đứng chấp tay quán tưởng hình tượng của Ngài liền được hóa giải mọi khổ đau. Từ đó, nếu chúng ta tu tập 12 hạnh nguyện trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi… mỗi mỗi đều nhất tâm, tất nhiên sẽ cảm nhận một cách vi diệu trong từng ý niệm tỉnh giác của tâm thức. Và từng ý niệm đó tác động đến cơ thể để vượt qua mọi tật bệnh.

Chánh điện được trang hoàng trong ngày vía Phật Dược Sư.

Vì muốn những bệnh khổ ấy được tiêu trừ và lòng mong cầu của chúng hữu tình được mãn nguyện, nên Ngài liền nhập định tên là “Định diệt trừ tất cả các khổ não cho chúng sanh.” Khi Ngài nhập định, từ trong nhục kế phóng ra luồng ánh sáng lớn, trong luồng ánh sáng ấy nói chú Đại Đà la ni: “Nam mô bạc già phạt đế, bệ sát xã, lũ lô thích lưu ly, bát lặt bà, hắc ra xà giả, đát tha yết đa da, a ra hắt đế tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha. Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tóa ha”.

Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai là một vị Phật với tâm nguyện từ bi cứu chữa bệnh tật cho con người. Nếu ai tin tưởng trì niệm danh Ngài và chú Dược Sư thì chẳng những bệnh được tiêu tan mà thân sẽ luôn khỏe mạnh.

Cũng tại Khóa tu thọ bát lần này, đáp lại tâm cầu Pháp của toàn thể đại chúng, Đại Đức Thích Hoằng Thường đã dành thời gian ban bố bài thuyết với tựa đề “Vô thường”.

Đại Đức Thích Hoằng Thường ban bố bài Pháp thoại: “Vô thường”.

Nói đến vô thường thì đa số người học Phật đều biết, đều hiểu: thế gian vô thường, cõi đời tạm bợ, nghe quá thường. Song người cảm ngộ sâu vô thường, có nhiều chăng? Ứng dụng vào cuộc sống thế nào mới thiết thực? Đây mới là điều quan trọng.

Qua những lời Pháp nhũ quý báu của Đại Đức giảng sư, đông đảo quý Phật tử đã hiểu sâu hơn, rõ hơn và đã nhìn thấy được hướng đi tiếp theo trên con đường tu học của mình.

Sau nhiều giờ nhất tâm tu hành, Khóa tu bát quan trai tại chùa Vạn Đức đã hoàn thành viên mãn. Dưới đây là 1 số hình ảnh được ghi nhận: Hình bát quan trai 29/9 AL.