Nhân ngày kính lễ Bồ-Tát Quán Thế Âm 19/9, chùa Vạn Đức trang trọng khai lễ lạy Ngũ bách danh (Lễ 500 danh hiệu Bồ-Tát Quán Thế Âm) dưới sự dẫn dắt của HT.Thích Hoằng Tri – Trụ trì chùa Vạn Đức cùng với chư Tăng trú xứ và đông đảo Phật tử về tham dự. Khóa lễ được chia ra làm 3 thời (ngày 18/9: 18g30, ngày 19/9: 3g30 & 9g00)

Không khí trang nghiêm tại buổi lễ

Công đức lễ lạy 500 danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm là rất lớn, có thể tiêu diệt được tội nghiệp, tiêu diệt được ma chướng, giúp cho thân tâm được an lạc. Mỗi một danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm lại mang ý nghĩa đặc biệt về tinh thần tu học, cũng như hạnh nguyện cứu khổ, độ sinh của Ngài đối với tất cả mọi người trên thế gian này.

Chính vì thế, ngày nay, tại các chùa hay các Tổ Đình, các Tu viện thường tổ chức khoá lễ 500 danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm hàng năm vào những ngày vía của Ngài như: ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6 hay 19 tháng 9 âm lịch.

Khung cảnh Chánh điện từ trên cao

Được biết đại nguyện thậm thâm của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, đã tiếp thêm năng lượng Từ bi hỷ xả cho các thành viên tham dự: “ Con về nương bóng Đại Bi. Thực hành Chánh niệm, thoát ly mê lầm. Kính lễ hạnh nguyện thậm thâm. Huân tu Chánh pháp gieo mầm an vui”.

Hình ảnh được ghi nhận:

Chư Tăng trú xứ chùa Vạn Đức
Phật tử tham dự lễ lạy Ngũ bách danh

Tin/Ảnh: Ban Văn hóa – Thông tin chùa Vạn Đức