Trắc nghiệm

Chữ “đạo” trong Phật giáo nghĩa là gì?

Correct! Wrong!

Theo lịch sử, đạo Phật có từ khi nào?

Correct! Wrong!

“Giác tha viên mãn” nghĩa là gì?

Correct! Wrong!

Các nhà tiên tri đoán điềm mộng “voi trắng sáu ngà” của hoàng hậu Ma-Da như thế nào?

Correct! Wrong!

Thái tử Tất Đạt Đa đản sanh ở đâu?

Correct! Wrong!

Theo Phật giáo Bắc truyền, đức Phật nhập Niết bàn ngày nào?

Correct! Wrong!

Ai là người xem tướng cho Thái tử Tất Đạt Đa?

Correct! Wrong!

Thái tử Tất Đạt Đa thấy người bệnh đau đớn ở cửa thành nào?

Correct! Wrong!

Sau khi sinh Thái tử Tất Đạt Đa, hoàng hậu Ma-Da sinh về cõi nào?

Correct! Wrong!

Khi vua Tịnh Phạn không đồng ý cho xuất gia, Thái tử Tất Đạt Đa đã yêu cầu vua cha những gì?

Correct! Wrong!

Sau 49 ngày đêm thiền định, đức Phật đã Thành đạo ở đâu?

Correct! Wrong!

Đức Phật được tôn xưng với danh hiệu Đại từ, Đại bi do Ngài có đức tính gì?

Correct! Wrong!

Theo Phật học Phổ thông, đức Phật chuyển pháp luân với bài pháp đầu tiên là gì?

Correct! Wrong!

Thí chủ nào đã trải vàng mua đất xây cất Tinh xá cúng dường đức Phật và Tăng đoàn?

Correct! Wrong!

Những lời dạy sau cùng của đức Phật được ghi trong quyển kinh nào?

Correct! Wrong!

Vì sao đức Phật quyết định chuyển bánh xe pháp?

Correct! Wrong!

Khi Tôn giả A Nan gặp nạn Ma Đăng Già, đức Phật thuyết kinh gì?

Correct! Wrong!

Đồng thể “Pháp bảo” là gì?

Correct! Wrong!

Vì sao Phật giáo cấm sát sinh?

Correct! Wrong!

Những dục nào sau đây thuộc nhóm “thô dục”?

Correct! Wrong!

Mười danh hiệu của Phật là gì?

Correct! Wrong!

Đại đệ tử nào của đức Phật được tôn xưng là “Thuyết pháp đệ nhất”?

Correct! Wrong!

Sau khi Phật nhập Niết bàn, ai triệu tập hội nghị kiết tập kinh điển lần thứ I?

Correct! Wrong!

Ai là người hại Phật, đã sám hối và hướng thiện?

Correct! Wrong!

Quy y Tam bảo có nghĩa là gì?

Correct! Wrong!

Người thọ trì ngũ giới được lợi ích gì?

Correct! Wrong!

Lợi ích của việc giữ giới không sát sinh là gì?

Correct! Wrong!

Thế nào gọi là trộm cắp?

Correct! Wrong!

Lợi ích của việc giữ giới không tà dâm là gì?

Correct! Wrong!

Lợi ích của việc giữ giới không nói dối là gì?

Correct! Wrong!

Lợi ích của việc sám hối như thế nào?

Correct! Wrong!

Tại sao phải phát triển hạnh lành?

Correct! Wrong!

Vì sao đức Phật được nhân loại tôn thờ?

Correct! Wrong!

Ý nghĩa của việc lạy Phật là gì?

Correct! Wrong!

Vì sao đức Phật dạy ăn chay?

Correct! Wrong!

Cổ nhân nói: “Vật dưỡng nhơn”, theo đạo Phật câu này hợp lý không? Vì sao?

Correct! Wrong!

Lợi ích của việc tu Bát quan trai giới là gì?

Correct! Wrong!

Sự ra đời của đức Phật thường được gọi là “Đản sanh” có ý nghĩa gì?

Correct! Wrong!

Mục đích của việc thờ Phật là gì?

Correct! Wrong!

Vị đại đệ tử nào được tôn xưng là “Thiên nhãn đệ nhất”?

Correct! Wrong!

Sau khi Phật nhập Niết Bàn, vị nào gọi là sơ tổ dòng thiền Ấn độ?

Correct! Wrong!

Sau khi thành đạo, đức Phật đã thực hiện điều gì?

Correct! Wrong!

Năm thứ hương cúng dường đức Phật về lý gồm những gì?

Correct! Wrong!

Bát quan trai giới bao gồm những gì?

Correct! Wrong!

Về cách xưng hô, Phật tử cùng gặp mặt nhau thì gọi thế nào cho đúng?

Correct! Wrong!

Bổn phận của cha mẹ đối với con cái theo kinh Thiện Sanh là gì?

Correct! Wrong!

Bổn phận của chồng đối với vợ trong kinh Thiện Sanh là gì?

Correct! Wrong!

Theo kinh Thiện Sanh, học trò phải có bổn phận với thầy như thế nào?

Correct! Wrong!

Ngài Mục Kiền Liên đã chứng lục thông, sao không tự cứu mẹ, mà phải nhờ sức chú nguyện của chư Tăng?

Correct! Wrong!

Duyên khởi lễ Vu Lan bắt nguồn từ vị nào?

Correct! Wrong!

Vì sao bà Thanh Đề không ăn được bát cơm do tôn giả Mục Kiền Liên dâng?

Correct! Wrong!

Vô thường biểu hiện qua những phương diện nào?

Correct! Wrong!

Người tu chứng đắc có bị vô thường chi phối không?

Correct! Wrong!

Tâm vô thường nghĩa là gì?

Correct! Wrong!

Lợi ích khi hiểu rõ pháp vô thường là gì?

Correct! Wrong!

“Tri túc” nghĩa là gì?

Correct! Wrong!

Hạnh “thiểu dục tri túc” đối trị tâm gì?

Correct! Wrong!

Để có được đời sống “thiểu dục tri túc”, Phật tử phải thực hành như thế nào?

Correct! Wrong!

Câu nào sau đây thuộc về đặc tính của nhân quả?

Correct! Wrong!

Nói “Trong nhân có quả, trong quả có nhân” nghĩa là gì?

Correct! Wrong!

Do không hiểu luật nhân quả, nên dễ sanh ra điều gì?

Correct! Wrong!

Theo giáo lý đạo Phật, sau khi chết con người sẽ ra sao?

Correct! Wrong!

Câu nói “Giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời” để chỉ cho cái gì?

Correct! Wrong!

Nghiệp có nghĩa là gì?

Correct! Wrong!

Thập Thiện là mười điều lành, gồm những gì?

Correct! Wrong!

Câu nói “Đời cha ăn mặn đời con khát nước” có phải nhân quả không?

Correct! Wrong!

Con người luân hồi trong ba cõi, sáu đường là do gì?

Correct! Wrong!

Nghiệp thiện của thân là gì?

Correct! Wrong!

Nghiệp thiện của ý là gì?

Correct! Wrong!

Không tham muốn ngũ dục, lục trần có lợi ích gì?

Correct! Wrong!

Không si mê vọng chấp được lợi ích gì?

Correct! Wrong!

Tứ nhiếp pháp gồm những gì?

Correct! Wrong!

Cõi Tây phương Cực lạc được miêu tả như thế nào?

Correct! Wrong!

Trì danh niệm Phật là gì?

Correct! Wrong!

Như thế nào là niệm Phật trừ được niệm chúng sanh?

Correct! Wrong!

Tây phương Tam thánh là những vị nào?

Correct! Wrong!

Sơ Tổ tông Tịnh độ là vị nào?

Correct! Wrong!

Khi Tỳ kheo Pháp Tạng tu hành thành Phật với danh hiệu là gì?

Correct! Wrong!

Những điều kiện nào để vãng sanh về cõi Cực lạc?

Correct! Wrong!

Lợi ích của việc tin nhân quả là gì?

Correct! Wrong!

Đề Thi A
Chúc mừng bạn đã vượt qua bài kiểm tra trắc nghiệm!!!

Rất tiếc bạn chưa vượt qua bài kiểm tra trắc nghiệm, thử lại sau nhé!!!