Ngày 13-3-2022 (11-2-Nhâm Dần), tổ đình Phi Lai đã trang nghiêm tổ chức pháp hội tụng kinh Pháp Hoa do Thượng toạ Thích Hoằng Xưng, tri sự chùa Vạn Linh (Núi Cấm, An Giang) làm chủ lễ.

Pháp hội được diễn ra từ 4h sáng và kết thúc vào lúc 11h15 cùng ngày với sự tham gia của đông đảo Phật tử.Cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh soạn Pháp Hoa Cương Yếu và trong lời nói đầu có viết:

“Kinh Pháp-Hoa là bộ kinh đại thừa gồm bảy quyển tổng cộng là hai mươi tám phẩm, suốt hơn sáu vạn lời, nghĩa lý sâu xa, kinh văn rộng lớn, chứa đựng tâm nguyện và phương tiện huyền diệu ngời sáng của Phật và Bồ-Tát.

Tâm nguyện của Phật là tâm nguyện khắp độ chúng sanh đạt thành đạo quả giác ngộ. Bởi thế nên ngay quyển đầu của kinh về phẩm phương tiện đã nói: (Phật ra đời là vì một nhơn duyên lớn duy nhất là khai thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật). Thế nghĩa là Phật rộng mở phương tiện pháp môn, chỉ bày chơn tâm Phật tánh để chúng sanh tin tưởng khả năng thánh thiện của mình mà tiến tu đến Phật quả.”

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: Tín Bửu