Lớp học gia giáo tại Vạn Đức là một nét đẹp truyền thống của Tổ đình, lớp học là sự tiếp nối giữa thế hệ đi trước với thế hệ đi sau. Tại đây các chú Sa di, ngũ giới được lãnh thọ những chia sẻ, kinh nghiệm tu học của quý Thầy lớn trong đạo.


Nếu kiến thức tại trường lớp Phật học là những khái niệm thường thức tăng trưởng tri kiến thì những kiến thức được học tại lớp gia giáo sẽ là những tinh hoa thực tiễn ứng dụng vào đời sống hằng ngày của một tu sĩ.

Nương nhờ vào lời dạy, sự nhắc nhở của quý Thầy mà các chú được vững chải trên bước đường tu đạo giác ngộ.

Nguyện mãi theo dấu chân Thầy !!!

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ