THÔNG BÁO PHẬT SỰ THÁNG 10

NGÀY 01/10 ÂL : NGÀY CÚNG GIỖ THÂN PHỤ, THÂN MẪU CỐ SƯ ÔNG VIỆN CHỦ

Ngày 03/10 Kỷ Hợi (5 GIỜ 30) : NGÀY PHÓNG SANH 

Ngày 07/10 Kỷ Hợi (6 GIỜ) : TỤNG KINH PHÁP HOA

Ngày 12 – 13/10 Kỷ Hợi (7 GIỜ) : NGÀY TỤNG KINH TRÍ TỊNH TOÀN TẬP

Ngày 15/10 Kỷ Hợi (6 GIỜ 30) : NGÀY THỌ BÁT QUAN TRAI

Ngày 21/10 Kỷ Hợi : NGÀY NIỆM PHẬT

Ngày 30/10 Kỷ Hợi (6 GIỜ): NGÀY THỌ BÁT QUAN TRAI

Kính mong Đại chúng đồng biết rõ và về chùa tham dự tu học

(Mọi thông báo đều được cập nhật theo âm lịch.)