Vào ngày 19/4/2019(nhằm ngày 15/3 Kỷ Hợi), tại chánh điện chùa Vạn Đức(Thủ Đức) đã diễn ra buổi lễ thọ Bát quan trai do Hòa Thượng Thích Hoằng Thông truyền giới.

Bát quan trai giới là tám cửa trai giới, bao gồm: Không giết hại, Không trộm cướp, Không dâm dục, Không nói dối, Không uống rượu,  Không xem ca nhạc, múa hát và trang điểm, Không nằm giường cao rộng lớn và Không ăn phi thời. Thọ trì trai giới này tức là đóng bít cửa ác đạo mà mở cửa nhân thiên diệu thiện niết bàn, nên gọi là tám cửa trai giới (Toàn tập Tâm Như Trí Thủ, Tập 2, Nxb TpHCM, tr44). Do vậy, thọ trì Bát quan trai giới là một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp tu tập của người Phật tử hướng đến giải thoát, giác ngộ.

Thời lượng thích hợp để thọ trì Bát quan trai giới là một ngày một đêm. Nếu thời gian ít hơn thì không đủ để an trú và điều phục thân tâm cho thanh tịnh. Còn nếu thời gian dài hơn, thì người thọ cũng không đủ năng lực và kham nhẫn để duy trì sự an trú đó.

Sau buổi thọ Bát là bài pháp thoại ngắn của Hòa thượng Thích Hoằng Tri tại nhà tổ.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận: 

Ảnh: Thiện Đăng, Tin: Nguyện Phú