Chiều ngày 8/12/2019 (nhằm 13/11 ÂL), đáp lại tâm cầu pháp của toàn thể đạo tràng chùa Vạn Đức, Đại đức Thích Trí Minh đã quang lâm và chia sẻ Phật pháp với chủ đề: “Cõi Tây phương Cực lạc dưới ánh sáng khoa học”.

Tại đây, Đại đức Giảng sư đã chỉ rõ sự hiện hữu của thế giới Tây phương Cực lạc qua lăng kính của khoa học. Thầy đã chứng minh và phân tích sự có mặt của cõi Tây phương Cực lạc và đức Phật A Mi Đà. Qua đó, kết nối tinh hoa giáo lý Tịnh độ, tăng trưởng lòng tin của hành giả đang hành trì pháp môn niệm Phật.

Cuối bài pháp thoại, Thầy đã chỉ rõ tông chỉ pháp hành của pháp tu để đạt được sự rốt ráo thành tựu viên mãn, trong đó cốt lõi nhất đó là lòng tin vững chắc, với nguyện lực tha thiết, không mong cầu, không lung lay, chân thật nhất hướng chuyên niệm hồng danh đức Từ phụ A Mi Đà.

Đó cũng là lời sách tấn của Thầy trao cho hàng Phật tử nói chung và các hành giả trong khóa tu Phật thất lần thứ 35 tại chùa Vạn Đức nói riêng.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: Ban văn hóa – thông tin chùa Vạn Đức