15h30 chiều thứ 4, ngày 11/12/2019 (nhằm 16/11 Kỷ Hợi), đáp lại lời mời của BTC Khoá tu Phật thất lần thứ 35 tại chùa Vạn Đức, Đại đức Thích Pháp Đăng – trụ trì chùa Huệ Viễn (Đồng Nai) đã đã có buổi pháp thoại đến các Phật tử.

Với chủ đề “Mi Đà Hải Nguyện”, Thầy đã giúp hàng hậu học hiểu rõ hơn về cõi Tây Phương Cực Lạc và những lời nguyện rộng lớn của Đức Phật A Mi Đà.

Đồng thời, bài pháp cũng chính là những lời sách tấn khai thị pháp môn niệm Phật đến toàn thể đạo tràng, củng cố niềm tin và tăng trưởng hạnh nguyện, giúp hành giả Tịnh độ tinh tấn trì danh niệm Phật.

Quý Phật tử chú tâm lắng nghe lời sách tấn của Đại đức Thích Pháp Đăng.

Trước khi tu luyện đắc Đạo, Đức Phật A Mi Đà đã trải qua vô lượng kiếp, trong đó có một kiếp là quốc vương nước Diệu Hỷ, tên gọi Kiều Thi Già. Phụ vương của ngài tên là Nguyệt Thượng Chuyển Luân Vương, mẫu thân ngài là Thù Thắng Diệu Nhan.

Thời đó có một vị Phật xuất thế, tên gọi là Thế Tự Tại Vương Như Lai (là vị Phật thứ 53 sau Định Quang Phật). Kiều Thi Già nghe Phật thuyết Pháp, trong lòng vui thích, tâm địa rộng mở bèn phát tâm vô thượng Bồ Đề. Ông từ bỏ ngôi báu quốc vương, quy y theo Phật Thế Tự Tại Vương rồi xuất gia, được ban Pháp hiệu tỳ kheo Pháp Tạng.

Ý chí tu hành của tỳ kheo Pháp Tạng là cứu độ khổ nạn của tất cả chúng sinh, phát xuất nguyện lực to lớn và rộng khắp. Ngài vốn thích tu trì hạnh đặc biệt, đồng thời mong muốn đạt được Phật quả tối cao vô thượng. Đối với các chúng sinh khổ não đang trầm luân trong biển khổ, ngài mong muốn ban cho họ an lạc và lợi ích to lớn nhất, thì mới thỏa mãn tâm nguyện của mình.

Tỳ kheo Pháp Tạng muốn đạt được hồng nguyện to lớn siêu thế như thế này, chẳng phải là một kiếp hai kiếp, mà là hàng trăm nghìn vạn kiếp tu xuất lai, trường kỳ tu luyện tích tụ, mới thành tự vạn hạnh công đức không thể tưởng tượng, tu xuất ra Thế giới Tây Phương Tịnh Thổ trang nghiêm tuyệt thắng như thế này, có thể nói là đã viên mãn thành tựu vĩ nghiệp.

Buổi thuyết pháp của Đại đức Thích Pháp Đăng đã kết thúc viên mãn, toàn thể đạo tràng ai ai cũng hoan hỷ trước lời dạy của Thầy.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin – ảnh: Ban văn hóa – thông tin chùa Vạn Đức